Bioaktívne látky
Projekt
Home Home
  Inovácia a zefektívnenie výroby spoločnosti CELPO spol. s r.o.       
 Prijímateľ: CELPO spol. s r.o. Miesto realizácie projektu: Areál PPS 1711, Očová Celkové oprávnené výdavky: 283 845,00 Eur Výška poskytnutého príspevku: 198 691,50 Eur Plánované začatia a ukončenie projektu: 01/2015 – 06/2015    Stručný opis projektu: Hlavným zámerom projektu je zvýšenie efektívnosti výroby trvanlivých celozrnných pufovaných výrobkov prostredníctvom obstarania inovatívnej výrobnej linky. Spoločnosť CELPO spol. s r.o. vďaka zavedeniu inovatívnej linky do výrobného procesu zefektívni a inovuje spôsob výroby celozrnných výrobkov, získa konkurenčnú výhodu na trhu výroby a predaja celozrnných výrobkov, zníži percento chybovosti pri výrobe výrobky a zvýši objem svojej výroby. Zavedením inovatívneho postupu výroby celozrnných výrobkov sa vytvorí možnosť 2 nových pracovných miest, ktoré budú obsadené mladými nezamestnanými od 15-29 rokov. Využitie výstupov a výsledkov realizácie projektu prispeje k: - tvorbe nových výrobkov a deklarovanie ich nutričnej kvality v spolupráci s výskumnou inštitúciou, príp. s inštitúciami; - vytvoreniu pracovných podmienok, ktoré zabezpečia osobný rozvoj zamestnancov a ich motiváciu na raste a prosperite podniku; - získaniu nových zákazníkov, t.j. od najmladšej generácie cez strednú generáciu až po seniorov; - ďalšiemu rozvoju produktov pre skupinu zákazníkov, ktorí sú diabetikmi, celiatikmi, príp. inak zdravotne znevýhodnení. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačn ý program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.siea.sk        www.economy.gov.sk